KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania.

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA:

Dzienniki zajęć przedszkolnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646).

REJESTRY I EWIDENCJE ZWIĄZANE Z KONTROLĄ REALIZACJI OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECI 6 – LETNICH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646).

BAZA DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1927, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012r. poz. 957, z późn. zm.).

REJESTR WYPADKÓW DZIECI

Podstawa prawna: § 50 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

IPRZEDSZKOLE – ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH DZIECI DO ROZLICZANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646).

Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

REJESTR PRACOWNIKÓW WRAZ Z EWIDENCJĄ AKT OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika(Dz. U. z 2017r. poz. 894). art. 23 ust.1 pkt 1, art. 27 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

REJESTR AKTÓW I ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

PROTOKOŁY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Postawa prawna: art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.).


INNE REJESTRY

  1. Rejestr zarządzeń dyrektora.
  2. Rejestr decyzji dyrektora.
  3. Rejestr wydanych zaświadczeń.
  4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
  5. Rejestr uprawnień dostępu do danych osobowych.
  6. Księga korespondencji.
  7. Księgi inwentarzowe.
  8. Ewidencja pieczęci.

SKŁADNICA AKT

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016r.poz. 1506, z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

Dokumenty archiwalne są zlokalizowane w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego Nr 112 w Łodzi i zawierają akta wynikające ze stosunku pracy oraz działalności finansowo-księgowej i pedagogicznej placówki.

Długość przechowywania akt zgodna jest z obowiązującymi kategoriami archiwalnymi.


SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Informacje zawarte w rejestrach, ewidencjach i składnicach akt udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764, z późn. zm.).

Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępnia się po uprzednim ich zanonimizowaniu.

Rejestrów i ewidencji zawierających dane osobowe przetwarzane przez przedszkole, a gromadzone na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody osób, których dotyczą nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi
odpowiada: Mariola Ostrowska
data: 03-01-2020
wytworzył: Mariola Ostrowska
data: 03-01-2020
data: 03-01-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-01-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 17